จนกว่าคนไทยทุกคนรู้จักคนไทยบางคนที่รักและติดตามพระเยซูอย่างแท้จริง

Until Every Thai Knows Another Thai Who Truly Loves & Follows Jesus Christ.

God | พระเจ้า

Knowรู้จักพระเจ้า
Growเติมโตกับพระเจ้า

Coming Soon

Shareประกาศเรื่องราวของพระเจ้า
Goรับใช้พระเจ้า

Coming Soon

The Ongoing Legacy of ``Enoch`` Yuttasak Sirikul | การมรดกที่ยังคงอยู่ของ “นก” ยุทธศักดิ์ ศิริกุล

“Well Done, Good & Faithful Servant…” As our beloved leader, father, husband, brother, & friend is now hearing these words from the voice of our Savior, those who are left behind are saddened, yet joyful. Together… May we honor his memory, and continue his vision…

 

ดีมาก เจ้าเป็นทาสดีและสัตย์ซื่อ…” ผู้ซึ่งเป็นทั้งผู้นำที่เรารัก เป็นบิดา สามี พี่ชาย และเพื่อน กำลังได้ยินคำชมนี้จากเสียงของพระผู้ช่วยให้รอดของเราด้วยตัวท่านเอง พวกเราผู้ซึ่งยังมีชีวิตอยู่รู้สึกเสียใจแต่ยังคงชื่นชมยินดีได้ ขอให้เราร่วมกันให้เกียรติท่านโดยระลึกถึงคุณความดีที่ท่านได้ทำไว้เป็นแบบอย่างและสานต่อนิมิตที่ท่านได้เริ่มต้นไว้ด้วยกัน

For His Name & His Glory

“Everything we do begins in God, and ends in God.  We must be willing to sufer shame, to sacrifice our feelings, our wants, our needs…...

He Will Wipe Every Tear

“He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death or mourning or crying or pain, for the old order of things has passed away.” –...

Follow Me – As I Follow Christ

Thursday night, our final time with P Nok, he spoke of the words of the Apostle Paul, “Follow my example as I follow the example...

“แล้ว​พระ‍องค์​ตรัส​กับ​สาวก​ทั้ง‍หลาย​ของ​พระ‍องค์​ว่า ‘ข้าว​ที่​ต้อง​เกี่ยว​นั้น​มี​มาก​นัก‍หนา แต่​คน​งาน​ยัง​น้อย​อยู่ เพราะ‍ฉะนั้น​ท่าน​จง​อ้อน‍วอน​พระ‍องค์​ผู้​ทรง​เป็น​เจ้า‍ของ​นา ให้​ทรง​ส่ง​คน​งาน​มา​เก็บ‍เกี่ยว​พืช‍ผล​ของ​พระ‍องค์’ ” – มัทธิว 9:37-38

Ministries | พันธกิจ

Campus
Movements

Campus Movements

Win.  Build.  Train.  Send.

Helping students to come to know Jesus and grow in Jesus, then to go to their families, their communities, and the world to make disciples who do the same.

More Coming Soon...

Church
Movements

Church Movements

Assisting churches with teaching, training, service, and resources – all focused on plating churches and fulfilling the Great Commission.

More Coming Soon...

Leader
Movements

Leader Movements

Equipping Leaders to Make Disciples of Christ in their Workplaces.

More Coming Soon...

Digital
Strategies

Digital Strategies

Jesus is already in the hand of almost 70 million Thais – they just don’t know it yet.  In the age of the smartphone, “we are missionaries and we go where people are… and they are all right in front of a screen.”  Through apps, websites,  social media, we enable Thais to be both face-to-face and mobile missionaries.  Unchanging Gospel, Always Adapting Avenue for the Gospel.

Read more...
Campus      /      Church      /      Leaders      /      Digital     /     World

Leader Team | ทีมผู้นำ

Meet the Servant Leaders of Thailand Campus Crusade for Christ…

Suwit RungkittikhunNational Team Leader
Boonjome ChangsagolLeader Led Movements
Aree & Pacharin ChuchmanamastChurch & HR/Staff Development
Werawut HongsaGlobal Church Movements
Myraya ChairatFinance
Supot & Obsala KitkatiOperations & International Projects
Theerarat RagumthongStudent Led Movements

More Info on All our Staff Coming Soon…

ล่าสุดจาก Facebook

Thailand Campus Crusade for Christ
Thailand Campus Crusade for ChristThursday, February 1st, 2018 at 1:04pm
Thailand Campus Crusade for Christ
Thailand Campus Crusade for ChristSaturday, January 27th, 2018 at 3:18pm
Thailand Campus Crusade for Christ
รู้จักพระเจ้า - Know God
วันนี้ถ้าเราได้ทำผิดต่อใคร ให้เรากลับไปทำสิ่งนั้นให้ถูกต้อง และเป็นพยานเพื่อพระเยซูว่าพระองค์ให้เราคืนดีกับพระเจ้าโดยไม่คิดมูลค่า เพื่อที่เราจะได้กลับใจใหม่และทำความดีเพื่อคนอื่นด้วย ถ้าคุณอยากให้เพื่อนๆ ได้เห็นถึงพลังของการกลับใจและการยกโทษ ... ช่วยกันแชร์เยอะๆ นะครับ... #รู้จักพระเจ้า #ใครๆก็เป็นมิชชั่นนารีได้ #ส่งต่อ
Thailand Campus Crusade for Christ
Thailand Campus Crusade for ChristMonday, January 22nd, 2018 at 12:50pm
Thailand Campus Crusade for Christ
Thailand Campus Crusade for ChristWednesday, December 20th, 2017 at 8:20pm
Thailand Campus Crusade for Christ
Gospel Tools Thailand
พระเยซูคริสต์จะไถ่บาปให้กับทุกคนทั้งโลกได้อย่างไร ? คลิ๊กชมเพื่อหาคำตอบ...
Thailand Campus Crusade for Christ
Thailand Campus Crusade for ChristTuesday, April 25th, 2017 at 3:22pm

"ถึง​แม้‍ว่า​พระ‍องค์​ทรง​เป็น​พระ‍บุตร พระ‍องค์​ก็​ทรง​เรียน‍รู้​ที่​จะ​นอบ‍น้อม​ยอม‍เชื่อ​ฟัง​โดย​ความ​ทุกข์​ลำ‌บาก ที่​พระ‍องค์​ได้​ทรง​ทน” - ฮีบรู 5:8

จากบทที่ 3 หนังสือ “50 เหตุผลที่พระเยซูมาสิ้นพระชนม์เพื่อเรา”

#50เหตุผล

Thailand Campus Crusade for Christ
Thailand Campus Crusade for ChristWednesday, April 12th, 2017 at 1:17am

"แต่​ก็​ยัง​เป็น​น้ำ‍พระ‍ทัย​ของ​พระ‍เจ้า​ที่​จะ​ให้​ท่าน​ฟก‍ช้ำด้วย​ความ‍เจ็บ‍ไข้... 11 ... ท่าน​จะ​เห็น​ผล​แห่ง​ความ‍ทุกข์​ลำ‌บาก​แห่ง​วิญ‌ญาณ‍จิต​ของ​ท่าน และ​พอใจ โดย​ความ‍รู้​ของ​ท่าน​ผู้‍ชอบ‍ธรรม​คือ​ผู้‍รับ‍ใช้​ของ​เรา จะ​กระ‌ทำ​ให้​คน​เป็น​อัน​มาก​นับ​ได้​ว่า​เป็น​คน‍ชอบ‍ธรรม และ​ท่าน​จะ​แบก​บรร‌ดา​ความ​บาป‍ผิด​ของ​เขา‍ทั้ง‍หลาย” - อิส‌ยาห์ 53:10-11

Thailand Campus Crusade for Christ
Thailand Campus Crusade for ChristThursday, April 6th, 2017 at 7:40pm

"ตะ‌วัน‍ออก​ไกล​จาก​ตะ‌วัน‍ตก​เท่า‍ใด
พระ‍องค์​ทรง​ปลด​การ​ละ‌เมิด​ไป​ไกล​จาก​เรา​เท่า​นั้น"
- สดุดี 103:12

Thailand Campus Crusade for Christ
Thailand Campus Crusade for ChristWednesday, April 5th, 2017 at 9:33pm

"ความ‍รัก​ที่​ข้าพ‌เจ้า​พูด​ถึง​นี้​มิ​ใช่​ที่​เรา​รัก​พระ‍เจ้า แต่​ที่​พระ‍องค์​ทรง​รัก​เรา และ​ทรง​ใช้​พระ‍บุตร​ของ​พระ‍องค์​มา​ทรง​เป็น​ผู้​ลบ‍ล้าง​พระ‍อาช‌ญา​ที่​ตก​กับ​เรา​ทั้ง‍หลาย​เพราะ​บาป​ของ​เรา” - 1 ยอห์น 4:10

Thailand Campus Crusade for Christ
Thailand Campus Crusade for ChristMonday, March 13th, 2017 at 8:07pm

พระคริสต์สละชีวิตบนกางเขนเพื่อความรอดของเรา...

ล่าสุดจาก Blog

ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ยังทรงใช้ผู้เล็กน้อยอย่างผมในการทำพันธกิจของพระองค์ นอกจากที่ผมจะได้ประกาศและสร้างสาวกกับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแล้ว พระเจ้ายังใช้ให้ผมได้ไปทำพันธกิจกับคณะครูและอาจารย์ที่อยู่ในโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนกับทีม ISP(International School Project) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำพันธกิจด้านการศึกษาทั่วโลก โดยการมาของทีมนี้ก็เพื่อที่จะอบรมครูในประเทศไทยให้สามารถช่วยนักเรียนให้เป็นคนที่มีคุณภาพในสังคมได้อย่างไรและในขณะเดียวกันก็ฉวยโอกาศในการเล่าพระกิตติคุณให้กับคณะครูและอาจารย์ฟัง สิ่งที่น่าสนใจก็คือ ถึงแม้ว่าโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนจะเป็นโรงเรียนคริสเตียนแต่คณะครูหลายท่านซึ่งน่าจะมากกว่า 90% ไม่ได้เป็นคริสเตียน ครูหลายท่านรู้จักว่าพระเยซูเป็นใครผ่านทางกิจกรรมของโรงเรียน แต่ไม่เคยได้รู้ว่าเขาจะรู้จักกับพระเยซูเป็นการส่วนตัวได้อย่างไร ในช่วงของการอบรมผมมีโอกาศได้ประกาศกับครูกลุ่มหนึ่งและได้รู้ว่ามีครูหลายท่านปรารถนาที่อยากจะรู้จักกับพระเยซู แต่ไม่กล้าที่จะรับเชื่อเพราะกลัวคนอื่นมองไม่ดี ผมได้หนุนใจครูเหล่านั้นว่าการได้รู้จักกับพระเยซูเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุด และเรื่องการรู้จักกับพระเยซูเป็นเรื่องส่วนตัวของเรา เราไม่ได้เปลี่ยนเรื่องศาสนาแต่อยากให้ทุกคนได้รู้จักกับพระเยซูพระผู้ช่วยให้รอดพ้นจากความผิดบาป หลังจากนั้นก็มีครูหลายคนที่อยากจะรู้จักกับพระเยซู และมีหลายคนที่ได้ขอพระคัมภีร์เพื่อกลับไปอ่าน ฝากพี่น้องได้อธิษฐานเผื่อด้วยครับ ขอพระเจ้าอวยพรและเสริมกำลังทุกท่านครับ อาร์ม สุทธนพ Thank God that he can...

On March 12, we visited the Stream of Blessing church in Payao province. It is in the North of Thailand region. This is one of churches that our ministry is...

สวัสดีค่ะ วันนี้ที่จันทรเกษมออกประกาศกันได้ยินพระกิตติคุณ 4 คน รับเชื่อ 1 คนค่ะ  (ฝากอธิษฐานเผื่อผู้เชื่อใหม่ของเราด้วยนะคะมี โบว์ กิ๊ก โอ และ แบงค์ ให้เค้ายังติดตามพระเจ้าอยู่ อธิษฐานเผื่อด้วยนะคะ) เวลา 17:00 น. มีกลุ่มเซลล์ได้นมัสการ ขอบคุณพระเจ้า ฟังคำแบ่งปัน และ อธิษฐานเผื่อคนที่ไม่มาวันนี้ และ อธิษฐานเผื่อจันทรเกษมด้วยกันค่ะ ขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้ค่ะ

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้ที่จันทรเกษม ออกไปประกาศด้วยกันมีคนได้ยินพระกิตติคุณ 2 คน รับเชื่อ 1 คน ขอพระเจ้าอวยพรสำหรับผู้เชื่อในวันนี้ด้วยค่ะ หลังจากนั้นก็มาเรียนพระคัมภีร์ด้วยกัน เสริมสร้างซึ่งกันและกัน ในช่วงเย็นก็มีกลุ่มเซลล์ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการแบ่งปัน การนมัสการ และ อธิษฐาน อธิษฐานเผื่อพวกเราจันทรเกษมด้วยนะคะ

Pray for us as we share the gospel and make disciples at Ram University.

การพัฒนาศิษยาภิบาลรุ่นใหม่ รุ่น 2, ที่เชียงใหม่ ศรีอนันต์ วันที่ 19-24 กุมภาพันธ์ 2017. อนาคตของผู้นำคริสเตียนไทย ที่เราทุกคนต้องร่วมกันเสริมสร้างซึ่งกันครับ

Full Blog

“พระ‍เยซู​จึง​เสด็จ​เข้า‍มา​ใกล้​แล้ว​ตรัส​กับ​พวก‍เขา​ว่า ‘สิทธิ‍อำนาจ​ทั้ง‍หมด​ใน​สวรรค์​ก็​ดี ใน​แผ่น‍ดิน​โลก​ก็​ดี​ทรง​มอบ​ไว้​แก่​เรา​แล้ว เพราะ‍ฉะนั้น ท่าน‍ทั้ง‍หลาย​จง​ออก​ไป​และ​นำ​ชน​ทุก​ชาติ​มา​เป็น​สาวก​ของ​เรา จง​บัพ‌ติศ‌มา​พวก‍เขา​ใน​พระ‍นาม​ของ​พระ‍บิดา พระ‍บุตร และ​พระ‍วิญ‌ญาณ‍บริ‌สุทธิ์ และ​สอน​พวก‍เขา​ให้​ถือ​รักษา​สิ่ง​สาร‌พัด​ที่​เรา​สั่ง​พวก‍ท่าน​ไว้ และ​นี่‍แน่ะ เรา​จะ​อยู่​กับ​ท่าน‍ทั้ง‍หลาย​เสมอ​ไป จน‍กว่า​จะ​สิ้น‍ยุค’ “-  มัทธิว 9:37-38

Contact | ติดต่อ

BKK
Bangkok

230/38 ถ.วิภาวดี-รังสิต
เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400

230/38 Viphavadi-Rangsit Rd.,
Din Daeng, Din Daeng,
Bangkok 10400

+66 2-275-6762

N
North

200 หมู่บ้านศรีอนันต์ทาวน์เฮาส์
หมู่ 5 ต.ฟ้าฮ่าม
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

200 Srianan Townhouse
Moo 5 Fahham
Muang Chiangmai 50000

089-191-9552

NE
NorthEast

23/2 ถ .อำมาตย์
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000

23/2 Ammart Rd,
Tumbon Naimueang , Mueang Khonkaen,
Khonkaen 40000

089-666-9245

S
South

Because of The Sensitive
Area, Please Contact Our
Bangkok Office.