เรียนรู้การบุกเบิกคริสตจักรบ้านที่เขมร พฤศจิกายน 2-6, 2016

Posted by Thailand CCC | November 15, 2016 | Church Movements

คริสตจักรบ้านที่ผมไปเรียนรู้ที่เขมรนั้น เริ่มโดยอาจารย์โบริน ผู้ที่ทุ่มเทในการรับใช้พระเจ้า ได้มีคนรับเชื่อคนแรกจากการประกาศเรื่องพระเจ้า โดยการฉายภาพยนตร์พระเยซูทีกำพงชาม และเริ่มคริสตจักรบ้านซึ่งขยายเป็น 5 รุ่น รวมกันเป็น 40 คริสตจักรด้วยกัน พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ท่ามกลางเขา ที่นำคนของเขามาสู่แผ่นดินนิรันดร์ของพระองค์ ในรูปแบบที่เหมาะกับเขา การอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์นั้น กำลังเกิดในพื้นที่ต่างในประเทศไทยเช่นกัน เพราะทุกสัปดาห์จะมีคริสตจักรใหม่เกิดขึ้น 6 คริสตจักรค้วยกัน ดังพระคัมภีร์กิจการ 2:47 ที่ว่า “…องค์พระผู้เป็นเจ้าก็โปรดให้คนทั้งหลายที่กำลังจะรอด เพิ่มจำนวนเข้ามามากยิ่งขึ้นทุกๆ วัน”

Related Blog

Posted by thailand-ccc | March 15, 2017
On March 12, we visited the Stream of Blessing church in Payao province. It is in the North of Thailand region. This is one of churches that our ministry is...
Posted by thailand-ccc | February 21, 2017
การพัฒนาศิษยาภิบาลรุ่นใหม่ รุ่น 2, ที่เชียงใหม่ ศรีอนันต์ วันที่ 19-24 กุมภาพันธ์ 2017. อนาคตของผู้นำคริสเตียนไทย ที่เราทุกคนต้องร่วมกันเสริมสร้างซึ่งกันครับ
Posted by thailand-ccc | November 27, 2016
I thank God for the opportunities with our team to train pastors and church planters to plant more churches over Thailand for more Thai people will come to Christ. These...