Blog

Blog

อัพเดทล่าสุด | The Latest
Posted by Thailand CCC | 01 February 2017| Campus Movements, Rangsit U.

ในวันที่ 5-7 มกราคมที่ผ่านมาเราได้จัดงานประชุมสำหรับผู้นำนักศึกษาขึ้นโดยใช้หัวข้อที่ว่า “The Powerful 1%” ครับ ซึ่งหมายถึงนักศึกษาที่แม้ว่าเขาจะเป็นเพียง 1% ของประชากรโลกแต่เขาก็เป็นกลุ่มคนมีอิทธิพลและเป็นกำลังสำคัญในการนำพระกิตติคุณไปยังทุกภาคส่วนเมื่อเขาจบการศึกษาไป ในงานครั้งนี้เราได้รวมนักศึกษาผู้นำจากทั้งประเทศจากหลากหลายมหาวิทยาลัยรวมประมาณ 50 คน เราได้มีการอบรม หนุนใจและท้าทายพวกเขาที่จะเป็นคนงานในการรับใช้และประกาศข่าวประเสริฐ ขอบคุณพระเจ้าที่น้องๆมีความตื่นเต้นและร้อนรนในการประกาศและได้มีการวางแผนงานเพื่อที่จะกลับไปรับใช้ในมหาวิทยาลัยของเขาด้วยครับ นายเตชิต จริงจิตร We held the congress for the leader students on 5th-7th January by using the theme “The Powerful 1%” which means that although they are 1% of the world population, they also have an influence and be the...

Continue Reading
Posted by Thailand CCC | 02 January 2017| Campus Movements, Ram U.

สรรเสริญพระเจ้าและขอบพระคุณพระองค์สำหรับความรักและพระเมตตาคุณ ที่มีมาถึงผมและทีมรามอย่างมากมาย ถ้าไม่ใช่เป็นเพราะพระเจ้า ผมคงไม่ได้เห็นคนมากมายได้รับเชื่อและติดตามพระเจ้า ในปีที่ผ่านมาทีมของผมเราเริ่มต้นการทำงานโดยการอธิษฐานก่อน เพราะเราเชื่อว่าอธิษฐานมากเหนื่อยน้อย แต่ถ้าอธิษฐานน้อยจะเหนื่อยมาก เมื่อทีมของผมอธิษฐานมอบฝากการรับใช้ พระเจ้าก็อวยพรให้มีคนมาเชื่อและติดตามผลได้ผ่านทางการประกาศในมหาวิทยาลัย โดยที่ไม่ขาด เมื่อมาถึงช่วงกลางปีของงานรับใช้ ทีมของผมได้จัดค่ายพัฒนาผู้นำนักศึกษาโดยเน้นไปที่การประกาศและการสร้างสาวก เราใช้เวลาอบรมภาคทฤษฎีสามวันและอีกห้าวันออกภาคสนาม ขอบคุณพระเจ้าเมื่อน้องนักศึกษากลับมาจากภาคสนามทุกคนตื่นเต้นและอยากประกาศและสร้างสาวกในมหาวิทยาลัยมากขึ้น พอมาถึงช่วงต้นปีนี้ก็ได้เห็นนักศึกษาที่เป็นผู้เชื่อใหม่ในการที่จะประกาศตัวเองว่าจะติดตามพระเยซูคริสต์ตลอดชีวิตโดยการรับบัพติศมา ขอบคุณพระเจ้าที่มี 28 คน ที่ตัดสินใจรับบัพติศมา ขอบคุณพระเจ้าที่ตลอดทั้งปีผมเห็นการอวยพรและการจัดเตรียมของพระเจ้าอย่างมากมาย สรุปภาพรวมงานรับใช้  ประกาศ 1502 คน มีผู้เชื่อใหม่ 28 คน มีคนที่เป็นพี่เลี้ยง 19 คน และเรายังมีสมาชิกทั้งหมด 60 คน ขอพระเจ้าอวยพรและเสริมกำลังทุกท่านครับ อาร์ม สุทธนพ I praise God and thank Him for His love and His gracious mercy towards me and my team. If not for...

Continue Reading
Posted by Thailand CCC | 27 November 2016| Church Movements

I thank God for the opportunities with our team to train pastors and church planters to plant more churches over Thailand for more Thai people will come to Christ. These are the third training in Bangkok on October 18-19, the fourth training in Songkla on November 10-11, and the fifth training in Khon Kaen on...

Continue Reading
Posted by Thailand CCC | 18 November 2016| Campus Movements, Rangsit U.

เป็นค่านิยมองกลุ่มสามัคคีธรรมที่ผมและน้องๆได้ร่วมกันอยู่ครับ ขอบคุณพระเจ้าที่ในเทอมนี้เรามีนักศึกษาผู้เชื่อจำนวนมาก จึงได้แบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่มเพื่อที่จะได้มีการพูดคุยกันและสามัคคีธรรมกันอย่างทั่วถึงยิ่งขึ้นครับ ขอบคุณพระเจ้าที่ตอนนี้กลุ่มของผมมีสมาชิกประมาณ 10 คนและยังมีผู้เชื่อใหม่เข้ามาร่วมกลุ่มด้วยครับ ซึ่งกลุ่มนี้ทำให้น้องๆได้มีโอกาสในการพัฒนาความเป็นผู้นำ These are our value of the fellowship group that I and some of our believers attend. Thank God that there are many believers in our group this semester so we divide into 4 groups so that the students can talk and discussion thoroughly. Thank God that...

Continue Reading
Posted by Thailand CCC | 15 November 2016| Church Movements

คริสตจักรบ้านที่ผมไปเรียนรู้ที่เขมรนั้น เริ่มโดยอาจารย์โบริน ผู้ที่ทุ่มเทในการรับใช้พระเจ้า ได้มีคนรับเชื่อคนแรกจากการประกาศเรื่องพระเจ้า โดยการฉายภาพยนตร์พระเยซูทีกำพงชาม และเริ่มคริสตจักรบ้านซึ่งขยายเป็น 5 รุ่น รวมกันเป็น 40 คริสตจักรด้วยกัน พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ท่ามกลางเขา ที่นำคนของเขามาสู่แผ่นดินนิรันดร์ของพระองค์ ในรูปแบบที่เหมาะกับเขา การอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์นั้น กำลังเกิดในพื้นที่ต่างในประเทศไทยเช่นกัน เพราะทุกสัปดาห์จะมีคริสตจักรใหม่เกิดขึ้น 6 คริสตจักรค้วยกัน ดังพระคัมภีร์กิจการ 2:47 ที่ว่า “…องค์พระผู้เป็นเจ้าก็โปรดให้คนทั้งหลายที่กำลังจะรอด เพิ่มจำนวนเข้ามามากยิ่งขึ้นทุกๆ วัน”

Continue Reading
Posted by Thailand CCC | 04 September 2016| Campus Movements, Rangsit U.

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคมที่ผ่านมา เราได้จัดกิจกรรมที่มีชื่อว่า “ทำดีเพื่อแม่” ซึ่งพวกเราได้มีการออกไปทำความสะอาดในบริเวณชุมชนเมืองเอกและแจกใบปลิวแบ่งปันเรื่องราวความรักของพระเจ้าครับ ขอบคุณพระเจ้าที่มีผู้สนใจมาร่วมกิจกรรมอย่างมากมาย มีผู้มาร่วมทำกิจกรรมด้วยกนทั้งหมด 122 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิตทั้งหมด 82 คนครับ  มีผู้สนใจมาร่วมกิจกรรมอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิต ธรรมศาสตร์หรือกรุงเทพ รวมทั้งผู้ที่ทำงานแล้วด้วยครับ  เราได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆในการสนับสนุน รวมทั้งคริสตจักรและผู้ใหญ่บ้านครับ On the past 28th August, we held the activity called “Tum-Dee-Pua-Mae” (Serve for Mom) which we went out and cleaned the community area around and gave out the leaflets about God. Thank God that there were 122...

Continue Reading
Posted by Thailand CCC | 28 August 2016| Campus Movements, Rangsit U.

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับงาน iServe Camp ที่ผ่านมาครับ เราได้เห็นถึงการอวยพรจากพระเจ้ามากมาย มีอนุชนคนหนุ่มสาวกว่า 800 คนจากหลากหลายจังหวัดทั่วประเทศไทยได้มาร่วมกัน เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในการที่อยากจะเห็นพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์สำเร็จในประเทศไทย เราได้มีการอบรม พูดคุย และวางแผนกันตามแต่ละจังหวัดที่จะมีการรวมตัวกันของคริสเตียนจากแต่ละคริสตจักรและองค์กร ในการที่จะร่วมมือกันและรับใช้ด้วยกัน เพื่อที่จะเป็นพรและมีอิทธิพลต่อคนอีกมากมายครับ โปรดอธิษฐานเผื่อ ทุกคนที่กลับไปจะตื่นเต้นและมีภาระใจในการร่วมรับใช้ด้วยกัน เป็นเกลือและแสงสว่างในที่ที่เขาอยู่ จะเกิดการรวมตัวของคริสเตียนไทยในแต่ละจังหวัดในการร่วมรับใช้ได้วยกัน การติดตามผลนักศึกษาในม.รังสิตที่ผมรับผิดชอบอยู่ ที่จะเปิดเทอมในเดือนนี้ I thank God for the iServe Camp which was held last month. We could see lots of blessing form Him. There were about 800 youth people from many provinces in Thailand came and had...

Continue Reading
Posted by Thailand CCC | 20 May 2016| WeLovePNok

… a man through whom God changed the history of unity among Christians in Thailand – FOREVER. ชายผู้ซึ่งพระเจ้าได้ใช้เพื่อเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ความเป็นหนึ่งเดียวกันของคริสเตียนในประเทศไทย…ตลอดกาล God’s Kingdom Must Be of Far Greater Importance Than mine.  แผ่นดินของพระเจ้าสำคัญกว่าแผ่นดินของข้าพเจ้า``Enoch`` Yuttasak Sirikul IT IS RARE TO SEE A MAN COME ALONG, ON WHOM GOD’S HAND RESTS IN A UNIQUE WAY, AND AS SUCH, THAT MAN IS USED...

Continue Reading
Posted by Thailand CCC | 02 May 2016| WeLovePNok

“He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death or mourning or crying or pain, for the old order of things has passed away.” – Revelation 21:4‪#‎WeLoveYouAjarnNok‬ ‪#‎RestInPeaceAjarnNok‬

Continue Reading
Posted by Thailand CCC | 02 May 2016| WeLovePNok

ภาพเหล่านี้เป็นภาพที่พวกเราชาว TCCC คุ้นตามากที่สุด คือภาพที่พี่นกพี่อุ๊จะอยู่เคียงข้างกันเสมอ พี่อุ๊จะคอยสนับสนุนเคียงข้างพี่นกเสมอ ทำให้พี่นกรับใช้ได้อย่างเต็มที่ ครอบครัวศิริกุลเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพวกเราในการรับใช้ ที่ทำให้เห็นว่า เมื่อภรรยาเป็นผู้สนับสนุนที่ดีทำให้สามีรับใช้ได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณพระเจ้าสำหรับครอบครัว ศิริกุล ‪#‎WeLoveYouAjarnNok‬ ‪#‎RestInPeaceAjarnNok‬

Continue Reading